Wednesday, November 20, 2013

To C
     Sound [262 50]
End
To D
     Sound [294 50]
End
To E
     Sound [330 50]
End
To F
     Sound [349 50]
End
To G
     Sound [392 50]
End
To A
     Sound [440 50]
End
To B
     Sound [494 50]
End
To K
     Sound [523 50]
End
ตัว k ตัวสุดท้ายแทนเสียง c เสียงสูงถ้าใช้ c จะซ้ำกัน

พิมพ์กระบวนความเพลง โดยนำแต่ละเสียงตัวโน้ตดนตรีมาประกอบเป็นเพลง เช่น 
To  Sp
      C Wait 15 C Wait 15
      C Wait 15 D Wait 15
      F Wait 25 E Wait 15

end
 คำสั่ง Wait คือ คำสั่งหยุดรอเป็นเวลาที่กำหนด เช่น C wait 15 D wait 15 คือ เปล่งเสียง C แล้วรอ 15 จากนั้นจึงเปล่งเสียง D ครับ
 

0 comments:

Post a Comment