Tuesday, October 21, 2014
Wednesday, August 27, 2014
no image

เรามารู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กันดีกว่า กระด้างภัณฑ์ = Hardware ละมุนภัณฑ์ = Software จิ๋วละมุน = Microsoft คณิตกรณ์ = Comp...

no image

ยุคปัจจุบันเป็นยุคที่ "ความรู้ คือ อำนาจ" อย่างไรก็ตามผู้ที่จะสามารถใช้ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้เกิดอำนาจได้นั้นจำเป็นต้องมีความสามาร...

ภาพลวงตา

ภาพลวงตา ภาพลวงตา หมายถึงภาพที่หลอกตาให้มองเห็นและรับรู้ผิดพลาดไปจากความจริง ส่วนใหญ่สายตาจะรับรู้ผิดพลาดเกี่ยวกับรูปทาง ขนาด และ สี &g...

Wednesday, June 4, 2014